Artikel

COrporatie Referentie Architectuur 2.0

Vanaf 2009 werkt een aantal woningcorporaties aan een gemeenschappelijke COrporatie ReferentieArchitectuur (CORA). Dat heeft nu geleid tot een tweede versie van CORA. CORA is door en voor woningcorporaties. Procesdeskundigen en informatiearchitecten van een vijftiental woningcorporaties hebben bijgedragen aan CORA, net als diverse ketenpartners en marktpartijen (overheidsinstanties, adviesorganisaties, pakketleveranciers). Dat draagt bij aan een breed draagvlak, wat ook bleek uit de grote hoeveelheid verbetervoorstellen op CORA 1. Een belangrijk deel daarvan heeft zijn weg gevonden naar CORA 2.

Het doel van CORA

CORA helpt woningcorporaties om meer samenhang tussen bedrijfsvoering en IT én om meer samenhang tussen strategie en uitvoering te bereiken. Dat klinkt wat algemeen, maar CORA bevat concrete handvatten om dit te bereiken. Daarbij hoeven de principes en referentiemodellen uit CORA niet één op één overgenomen te worden. Het is juist goed om ze te bediscussiëren en er eigen versies van te maken. CORA is een hulpmiddel, geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om het bereiken van betere interoperabiliteit, om de samenwerking binnen de woningcorporatie en met ketenpartners te verbeteren. Het leidt tot meer eenduidigheid in corporatieland. Dat bevordert de samenwerkingsmogelijkheden en geeft een impuls naar IT-leveranciers om innovaties te ontwikkelen. CORA helpt ook om de relatie tussen diensten, processen, informatiefuncties en gegevens te stroomlijnen wat het verandervermogen van woningcorporaties zal versterken. Ten slotte biedt het concrete uitwerkingen die door veel woningcorporaties kunnen worden overgenomen.

De referentiemodellen binnen CORA

CORA bevat vier samenhangende referentiemodellen: een dienstenmodel, procesmodel, informatiefunctiemodel en een gegevensmodel (zie ook figuur 1). De samenhang tussen de modellen komt tot uitdrukking in de volgende zin:

Corporaties bedienen doelgroepen en leveren daarvoor diensten die worden geleverd via processen waarbij gebruikt gemaakt wordt van informatiefuncties waarmee gegevens geraadpleegd en bewerkt worden.

Figuur 1: Vier samenhangende referentiemodellen

De modellen kunnen individueel worden gebruikt, maar in samenhang winnen zij aan kracht. CORA bevat voor een deel gedetailleerde uitwerkingen en voorbeelden van de referentiemodellen. Het is noodzakelijk om de onderlinge relaties tussen de modellen gedetailleerder in kaart te brengen dan in de CORA is vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld een matrix worden opgesteld die het verband aangeeft tussen processen en informatiefuncties of een matrix die het verband tussen informatiefuncties en gegevensobjecten specificeert. Een woningcorporatie zal zelf deze slag moeten maken.

Verschillen met CORA 1

De meest in het oog springende verschillen met CORA 1 zijn: een structuurwijziging en het benoemen van principes die woningcorporaties helpen om het pad naar CORA in te slaan.

Bij de structuurwijziging is nadrukkelijk aangesloten op de NORA 3 (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). De structuurwijziging heeft ook geleid tot een splitsing van CORA in een hoofddocument en bijlagen. Het hoofddocument is gericht op een brede doelgroep binnen woningcorporaties en de bijlagen zullen meer tot de verbeelding van de proces- en informatiseringspecialisten spreken.

De principes zijn richtinggevende kaders op een hoger niveau die door corporaties zouden moeten worden overgenomen. Voorbeelden van principes zijn:

  • Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader.
  • De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties.
  • Basisgegevens (over bijvoorbeeld relaties, overeenkomsten, vastgoed, onderhoud en projecten) worden eenmalig aan de bron vastgelegd en de kwaliteit van deze registraties wordt geborgd.

Ten slotte

Met CORA worden woningcorporaties geholpen hun bedrijfsvoering en informatievoorziening te verbeteren. Daarbij streeft CORA eenduidigheid na. Hierdoor kunnen woningcorporaties onderling beter gebruikmaken van elkaars oplossingen. CORA helpt zo om verbeteringen tot stand te brengen in de informatievoorziening.

CORA is nog niet af. Het gebruik van CORA roept ongetwijfeld weer nieuwe vragen op die wellicht verwerkt worden in een volgende versie van CORA. Hiervoor worden evaluatiebijeenkomsten gepland. We gaan dus door!

CORA is op te vragen via NetwIT, het Netwerk woningcorporaties en Informatie Technologie (www.netwit.nl/cora).

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van WalterWittkamp
Walter Wittkamp
YMERE - Lead Architect

Walter Wittkamp is werkzaam bij YMERE als Lead Architect en voert de eindredactie over CORA.

afbeelding van HenkvanderKoijk
Henk van der Koijk
PMtD - Consultant/ICT Architect

Henk van der Koijk is Consultant/ICT Architect bij PMtD en lid van het kernteam CORA.

afbeelding van OlkeJanvanderMeer
Olke Jan van der Meer
HC&H - Directeur Ontwikkeling

Olke Jan van der Meer is Directeur Ontwikkeling bij HC&H en lid van het kernteam CORA.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.