Nieuwsbericht

Kabinetsreactie op het WRR-rapport iOverheid vastgesteld

De digitalisering en de grootschalige informatiestromen leiden tot fundamentele en onomkeerbare maatschappelijke ontwikkelingen. Bestuurders en opdrachtgevers bij de overheid moeten zich daarvan beter bewust zijn en er voor zorgen dat deze uitdagingen beter tegemoet kunnen worden getreden. Dat staat in de reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), ‘iOverheid, de rol van de overheid in de iSamenleving’, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd.

Waardevolle aanknopingspunten voor uiteen zetten visie op digitalisering

Het kabinet ziet het rapport als een waardevolle aanleiding om zijn visie op de digitalisering en de gevolgen hiervan op burgers uiteen te zetten. Het kabinet onderschrijft de constatering van de WRR dat de overheid transformeert van een elektronische overheid naar een informatieoverheid. Daarbij streeft het kabinet naar een evenwichtige balans tussen ruimte laten en bescherming bieden. Gekozen wordt voor een inzet langs twee lijnen. Enerzijds zet het kabinet in op het op orde brengen en houden van het overheidshandelen in de iOverheid en iSamenleving. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het zo goed mogelijk onderhouden en beveiligen van datastromen die de overheid beheert. Anderzijds gaat het kabinet burgers zodanig uitrusten dat zij zichzelf kunnen beschermen en eventuele problemen of misstanden zelf recht kunnen zetten.

Voorstel voor nieuwe instituties: iCommissie, iPlatform en iAutoriteit

De WRR adviseert een permanente commissie voor de iOverheid in te stellen, die jaarlijks aan de Eerste en Tweede Kamer zou moeten rapporteren. De commissie zou zich bezig moeten houden met het signaleren van ontwikkelingen en met het bezien ervan vanuit het perspectief van de iOverheid. Het secretariaat van de commissie zou bij de CIO-Rijk moeten worden belegd. Naast de WRR zijn er meer voorstanders te vinden voor de aanstelling van een CIO-Rijk. Zo pleit Kees Lebon in een recent artikel, 'De Samenhangende Overheid en de rol van de CIO', in het tijdschrift TIEM ook voor de aanstelling van een CIO Overheid.

Het kabinet geeft hierop de volgende reactie: “Hoewel het kabinet de functionele betekenis van de door de WRR voorgestelde instituties (iCommissie, iPlatform en iAutoriteit) verwelkomt, kiest het er niet voor om de vraagstukken van de iOverheid op te lossen met nieuwe instituties.”

Ook benadrukt het kabinet dat het de totale regie over datastromen in de samenleving niet naar zich toe kan en wil trekken. De overheid heeft niet tot taak alle risico’s in de iSamenleving te beheersen; zij heeft echter wel tot taak de burger in de iSamenleving optimaal te voorzien van mogelijkheden om zelf (mede) sturing te geven aan de iSamenleving, bijvoorbeeld met behulp van effectieve correctie- en inzagerechten.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.